"Wspieramy DPS"

"Wsparcie Domu Pomocy Społecznej Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku  w walce z epidemią COVID-19

w kwocie 100 050,00 zł 

w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS"

zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020