Warunki przyjęcia

Kto ma prawo korzystać z usług domu pomocy społecznej?

Zgodnie z art.54.1. ustawy o pomocy społecznej

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia  w domu pomocy społecznej”.

Kto kieruje osobę do domu pomocy społecznej?

Aby zamieszkać w naszym Domu Spokojnej Starości Św. Barbara” w Kamionku należy:

1) W pierwszej kolejności  skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku mieszkańców naszej Gminy Gogolin  jest to: Centrum Usług Społecznych  w Gogolinie, Plac Dworcowy 2,  tel . 77  47 49 400 

2) Następnie należy złożyć wniosek lub podanie o skierowanie i umieszczenie  w naszym Domu.

3) W  kolejnych  krokach  pracownik  socjalny  Ośrodka  Pomocy  Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy, którego  celem  jest sprawdzenie  sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej i rodzinnej danej osoby.

4) W następnym etapie osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy kompletuje  niezbędne dokumenty tj: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję  emerytalną  lub  rentową  z  ZUS, KRUS  o wysokości  pobieranego  świadczenia  oraz   wyraża  zgodę  na  ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

5) Na podstawie skompletowanych dokumentów Ośrodek Pomocy Społeczne właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby wydaje decyzję o skierowaniu do  naszego Domu. (ewentualnie odmówi wydania takiego skierowania).

Decyzję o umieszczeniu w naszym Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.


Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny i  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w  Domu Pomocy Społecznej w pierwszej kolejności ponosi mieszkaniec Domu nie więcej jak 70% swojego dochodu. W następnej kolejności małżonek, dzieci, wnuki , rodzice  ewentualnie  gmina  z której osoba została skierowana.

W przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub brak jest osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez mieszkańca a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

 

Od 01.04.2023r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku wynosi  5 685,00  zł.

 

Co istotne?

  • Cała procedura związana z zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej rozpoczyna się od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Wszystkie decyzje dot; skierowania, umieszczenia i odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w formie decyzji administracyjnych.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w oparciu o zgromadzone dokumenty.
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania i ulega zmianom w każdym roku.
  • Należy pamiętać o tym, że osobę kieruje się do Domu Pomocy Społecznej na jej wniosek jednocześnie przy świadomym wyrażeniu jej woli lub przedstawiciela ustawowego.