O Nas

Obszar działania Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara" – cele i założenia

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" w Kamionku jest jednostką organizacyjną Gminy Gogolin prowadzoną w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXII/235/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku.

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku (ul. Polna 24) jest domem stałego pobytu. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane na czas nieokreślony i wpisany jest do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Gogolina. Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" obejmuje swoją działalnością Gminę Gogolin.

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, na południe od Opola. Od zachodu graniczy z gminą Krapkowice, od północy z gminą Tarnów Opolski, od wschodu z gminą Strzelce Opolskie, od południa z gminą Zdzieszowice.                                         
Gmina Gogolin ma charakter miejsko - wiejski, w jej skład wchodzi miasto Gogolin oraz 9 sołectw. Gminę zamieszkuje 12.156 osób (stan na 31.12.2016 r.)

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" - podstawowe akty prawne

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje działalność  Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. , poz. 594 ze zm.). 
Kolejnym ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964 ).
Powyższy dokument określa m.in. rodzaje świadczonych usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Określa również standardy dotyczące pomieszczeń budynku, norm wyżywienia i ubrania i usług opiekuńczych. Przepisy regulują również tryb przyjmowania mieszkańców do domu pomocy społecznej . 

Poza podanymi aktami prawnymi, funkcjonowanie domów pomocy społecznej określają osobne regulacje, szczególne dla każdego domu.
Wewnętrznymi aktami prawnymi, na podstawie których Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" opiera swoją działalność są:

 • Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie;
 • Zarządzenia Burmistrza Gogolina;
 • Statut Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LIII/490/2014 z dnia 12 listopada 2014r.;
 • Regulamin Organizacyjny Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku z 14.11.2014r.;
 • Zarządzenia Dyrektora Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku.

„Nie możemy robić rzeczy wielkich,
ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością.”

            Matki Teresy z Kalkuty

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku spełnia wszystkie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Świadczy mieszkańcom całodobową opiekę oraz realizuje zadania z zakresu wszechstronnego zaspokajania potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych, opiekuńczych i wspomagających. Zapewnia tym samym każdej osobie ochronę godności osobistej, niezależność, bezpieczeństwo, rozwój osobisty i fachowe wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
W Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” jest prowadzona terapia zajęciowa w różnych formach pozwalająca mieszkańcom wypełnić czas wolny, realizować własne inicjatywy i rozwijać zainteresowania. Stworzone są również warunki, aby rozwijać pasje związane z twórczością artystyczną odpowiadającą  indywidualnym potrzebom i możliwościom. W Domu działa koło teatralne „Gagatki” oraz zespół „Sami Swoi".


        Mieszkańcom Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” zapewnia się 

 • całodobową profesjonalną opiekę pielęgniarek i opiekunek;
 • całodobową opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów;
 • pełne wyżywienie, w tym również indywidualne diety;
 • rehabilitację;
 • kontakt z kapłanem i udział we mszach świętych;
 • kontakt z rodziną i środowiskiem lokalnym;
 • wyjazdy na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 • organizowanie świąt, uroczystości i imprez okolicznościowych;
 • opiekę pracownika socjalnego i psychologa klinicznego;
 • zajęcia terapeutyczne - indywidualne i grupowe;
 • podstawowy pakiet leków;
 • usługi pralnicze i krawieckie;
 • pranie rzeczy osobistych i sprzątanie w pokojach;
 • usługi fryzjerskie;
 • samochód służbowy dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
 • dostęp do telefonu i Internetu

MISJA 

„Stworzenie  wszystkim mieszkańcom placówki komfortowych warunków życia
i rozwoju osobistego, zarówno w sferze otoczenia fizycznego, jak i w sferze otoczenia społecznego.
Stworzenie domu, w którym panuje rodzinna atmosfera i klimat pełen ciepła, wzajemnego zrozumienia, życzliwość, miłość, tolerancja i szacunek, gdzie przestrzegane są z wielką starannością wszelkie prawa  mieszkańców.
Stworzenie domu, w którym każdy mieszkaniec jest najważniejszym członkiem rodziny,
a personel czerpie satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy.”


Dyrektor Domu
mgr Barbara Dołowicz